Tuarascáil Bhliaintúil Oifig an Choimisinéara Teanga – 2013

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tá an Tuarascáil Bhliantúil foilsithe go príomha i bhfoirm leictreonach agus tá sí ar fáil ar www.coimisineir.ie/foilseachain

Tá cóipeanna crua le fáil ó Oifig an Choimisinéara Teanga, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

 

 

D’fhoilsigh an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, Tuarascáil Bhliantúil 2013 Oifig an Choimisinéara Teanga inniu, Déardaoin,  an 17 Aibreán 2014.   Is í seo an deichiú tuarascáil bhliantúil atá foilsithe ag an Oifig.  Sna deich mbliana atá caite ó bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga rinneadh os cionn sé mhíle gearán leis an Oifig maidir le cearta teanga.  Bhain 23% de na gearáin le Ranna agus Oifigí Rialtais, 32% le húdaráis áitiúla agus an chuid eile le réimse leathan eagraíochtaí stáit.

Agus é ag foilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2013, dúirt Rónán Ó Domhnaill: “Is léir go bhfuil go leor bainte amach ag Oifig an Choimisinéara Teanga le deich mbliana anuas maidir le cearta teanga lucht labhartha na Gaeilge a chosaint.  Sa chomhthéacs sin cuirim fáilte mhór roimh chinneadh an Rialtais le deireanaí gan leanúint leis an bplean Oifig an Choimisinéara Teanga a chónascadh le hOifig an Ombudsman ­­­− cinneadh a chosnaíonn neamhspleáchas na hOifige.  

Tá áthas orm freisin a rá go mbeidh post mar Stiúrthóir, Oifig an Choimisinéara Teanga, ag grád Príomhoifigigh sa Státseirbhís,  le fógairt  go gairid. Cuideoidh an ceapachán seo go mór le cur i bhfeidhm aidhmeanna na hOifige sna blianta amach romhainn.

Thug Rónán Ó Domhnaill aitheantas freisin don mhéid atá bainte amach ag údar na Tuarascála agus céad Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, i gcruthú spás don Ghaeilge i ndioscúrsa poiblí na tíre seo agus ag tabhairt cosaint do chearta teanga an phobail.

Gearáin agus imscrúduithe

Le linn na bliana 2013, phléigh Oifig an Choimisinéara Teanga le 775 cás i dtaca le deacrachtaí nó fadhbanna le seirbhísí stáit á fháil trí Ghaeilge.  Fuarthas comhréiteach ar fhormhór mór na gcásanna sin trí idirbheartaíocht neamhfhoirmiúil leis an gcomhlacht poiblí cuí nó trí chomhairle a chur ar fáil do ghearánaigh.

Pléadh le 13 cinn d’imscrúduithe foirmiúla le linn na bliana 2013 agus rinneadh an cinneadh gur sáraíodh gnéithe ar leith den reachtaíocht teanga i gcás eagraíochtaí áirithe.  Bhain péire de na himscrúduithe sin leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus teagasc trí Ghaeilge sa Ghaeltacht.

Scéimeanna teanga

Bhí 98 scéim teanga (pleananna reachtúla teanga) a chuimsigh 184 comhlacht poiblí daingnithe faoi dheireadh 2013 ach bhí 72 de na 98 scéim teanga sin imithe in éag faoi dheireadh na bliana sin.  I gcás na n-údarás áitiúil bhí 94% de na scéimeanna teanga imithe in éag.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive