Tesco Gaillimh ainmnithe mar Threibh Nua na Gaillimhe

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

*Tesco Gaillimh ainmnithe mar Threibh Nua na Gaillimhe*

Bhronn Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pádraig Conneely Gradam
Sheosaimh Uí Ógartaigh ar Tesco, Gaillimh atá lonnaithe in Ionad
Siopadóireachta na Gaillimhe ar Bhóthar Átha Cinn ag searmanas speisialta
in Óstán Chuan na Gaillimhe, Bóthar na Trá ar an Déardaoin 10 Aibreán
2014.

Fógraíodh Tesco mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir ‘Miondíol’ urraithe ag *Galway
Bay FM* agus chuaigh siad ar aghaidh ansin chun an Gradam iomlán a bhaint
amach ar an oíche. Tá comharthaíocht dhátheangach le feiceáil go forleathan
sa stór nua athchóirithe in Ionad Siopadóireachta na Gaillimhe agus tús
áite tugtha acu don Ghaeilge. Is féidir le custaiméirí seirbhís trí
Ghaeilge a fháil ag scipéid airgid ainmnithe, ag an deasc seirbhís
chustaiméara agus mórthimpeall an tsiopa. Tá an 200 fostaithe ag dul i
dtaithí ar an teanga trí chomharthaíocht dhátheangach sna seomraí cúil agus
ar chlár fógraí. Cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil don fhoireann chomh
maith chun eispéireas siopadóireachta na gcustaiméirí a bhfuil Gaeilge acu
a fheabhsú. Tá fógraí dátheangacha le cloisteáil sa stór agus tá
comharthaíocht dhátheangach curtha ar a gcuid veaineanna siopadóireachta ar
líne.

Bhí ríméad ar Denis McCarthy, Bainisteoir Tesco, Gaillimh nuair a bhronn
Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pádraig Conneely, Gradam
Sheosaimh Uí Ógartaigh air, dealbh álainn, deartha go speisialta don
Ghradam ag Pádraic Reaney agus a léiríonn 14 Treibh na Gaillimhe, le treibh
amháin bhreise chun buaiteoir an Ghradaim a chur in iúl.

Bronnadh *Pacáiste Fógraíochta* *de luach EURO 2,500 ón Galway Advertiser orthu
*mar aon le poiblíocht náisiúnta *ón Irish Times*, pacáiste fógraíochta le
*Galway.com,* conradh bainistíochta le *The Solution Guys*, 4 shraith de
cheardlanna ar Straitéis Ghréasáin ó *ARÓ – Forbairt Gnó Idirlíne* chomh
maith le ballraíocht bhliana ó *Chumann Tráchtála na Gaillimhe* agus *Gaillimh
le Gaeilge*.

Fógraíodh Óstán an Ardoileáin mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir ‘Fáilteachas
agus Turasóireacht’ urraithe ag *Fáilte Ireland. *Fógraíodh Brendan James
Financial Services mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir ‘Seirbhísí’
urraithe ag *Snap
Galway. *

Fógraíodh Dúchas na Gaillimhe mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir ‘Comhlachtaí
Eile’ urraithe ag *Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na
hÉireann, Gaillimh*. Bronnadh pacáiste gnó gur fiú EURO 2,000 ar bhuaiteoirí na
gcatagóirí mar aon le macasamhail de Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh *urraithe
ag Údarás na Gaeltachta. *

I mbliana, rinne na moltóirí an cinneadh aitheantas speisialta a thabhairt
do chomhlacht a chuir isteach den chéad uair ar an nGradam i mbliana agus a
bhain ardchaighdeán amach. Ainmníodh *CARA Pharmacy* do ‘Bhronnadh
Speisialta na Moltóirí’ urraithe ag an bpotaire cáiliúil *Judy Greene
Pottery*. Ghlac Maeve Kennedy, leis an nbronnadh thar ceann CARA Pharmacy.
Is cruthúnas a bhí sa ghné seo den Ghradam ar chomh hard agus a bhí
caighdeán an Ghradaim i mbliana.

Rinne Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pádraig Conneely
comhghairdeas le buaiteoirí na gcatagóirí agus le buaiteoir iomlán an
Ghradaim agus labhair sé faoin gcaoi ina bhféadfadh an úsáid atá á bhaint
acu as an nGaeilge tionchar dearfach a imirt ar iarratas na Gaillimhe don
teideal ‘Príomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020.

“Níl aon dabht ach go gcabhróidh an obair atá idir lámha ag Gaillimh le
Gaeilge agus ag na gnólachtaí go léir atá anseo anocht lenár n-iarratas
chun Gaillimh a chur chun cinn mar chathair chultúrtha fíor-shainiúil a
bhféadfadh an Eoraip a bheith bródúil aisti.”

Ag labhairt faoi Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, dúirt an tAire Stáit sa
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich,
T.D. inniu:

“Treisíonn an Gradam seo an ceangal atá idir an Ghaeilge agus an gnó,
ceangal atá thar a bheith tábhachtach do chathair na Gaillimhe a bhfuil
mórcheantar Gaeltachta ar leac an dorais aici agus ina bhfuil líon
substaintiúil daoine óga ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge.
Tá an obair seo ag luí go dlúth le haidhmeanna na Straitéise 20 Bliain don
Ghaeilge 2010-2030 agus le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga faoi
Acht na Gaeltachta 2012. I bhfianaise an méid oibre atá ar siúl i
nGaillimh chun an Ghaeilge a chur chun cinn, is cinnte go bhféadfadh
Gaillimh a bheith áirithe i measc na mBailte Seirbhíse Gaeltachta a
gheobhaidh aitheantas reachtúil faoin Acht ach plean teanga a bheith
ullmhaithe agus faofa ina leith. Táim ag tathaint ar na páirtithe leasmhara
éagsúla teacht le chéile chun an t-aitheantas reachtúil sin a bhaint
amach.”

Mhol Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge Iggy Ó Muircheartaigh buaiteoirí
an Ghradaim agus rinne sé comhghairdeas leo. Rinne sé tagairt don stádas
dátheangach do Ghaillimh agus leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann lena
leithéad de stádas chun a chinntiú go mbeadh an Ghaeilge lárnach i gcónaí
i saol cultúrtha, fadtéarmach Chathair na Gaillimhe:

“Tá sé tábhachtach dúinne anseo i nGaillimh nach gcaillfimid an cháil atá
orainn mar Chathair Ghaelach. Braithim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh
an Ghaeilge lárnach i gcónaí i saol cultúrtha, fadtéarmach Chathair na
Gaillimhe agus tá chuile sheans ann go dtarlóidh sin, má bhronnfar stádas
dátheangach uirthi. Fáiltíonn Gaillimh le Gaeilge roimh na deiseanna a
bheidh ar fáil do phobal na Cathrach faoin scéim ‘Bailte Seirbhíse
Gaeltachta’, ach táimid den bharúil go mbeidh gá, sa bhreis ar sin, le
scéim aitheantais faoi leith, chun freastal ar riachtanais Chathair na
Gaillimhe agus chathracha eile cosúil léi ar mian leo, ar bhonn
corparáideach agus eile, feidhmiú mar chathracha dátheangacha.”

Labhair Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe, an tUasal Jim Fennell
agus dúirt:

“Ní féidir beag is fiú a dhéanamh den Ghaeilge a thuilleadh ná den tábhacht
a bhaineann léi do Chathair na Gaillimhe. Creideann an Cumann Tráchtála go
dtabharfaidh stádas na Gaillimhe mar chathair dhátheangach buntáiste
iomaíoch dúinn agus go ndaingneofaí sé ceann de na gnéithe is uathúla
díolacháin dá bhfuil ag an gcathair – An Ghaeilge.”

Labhair an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Déan Scoil Ghnó-Coláiste na
hOllscoile Bhaile Átha Cliath, thar ceann mholtóirí an Ghradaim agus dúirt:

“Déanaimid comhghairdeas leis na buaiteoirí go léir. Bhí na moltóirí an
-tógtha i mbliana leis an dul chun cinn a bhí déanta ag na hiomraitheoirí
go léir ag soláthar ‘Seirbhís trí Ghaeilge’. Sheas Tesco amach dúinn de
bharr an timpeallacht atá cruthaithe acu ina spreagtar úsáid na Gaeilge,
mar aon leis an gcaoi a mbaineann siad úsáid as an nGaeilge d’fhonn
caighdeán seirbhíse níos fearr a chur ar fáil dá gcustaiméirí. Tá tionchar
an-dearfach aige sin ar an nGaeilge agus ar an bpobal ar aon.”

Ba mhaith le Gaillimh le Gaeilge buíochas a ghabháil leis na hainmnithe ar
fad a ghlac páirt i nGradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mbliana agus
comhghairdeas a dhéanamh le Tesco Gaillimh! Ár mbuíochas do na moltóirí, An
tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Déan Scoil Ghnó-Coláiste na hOllscoile Bhaile
Átha Cliath, Siubhán Nic Grianna, Údarás na Gaeltachta agus Ailish Rohan,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe as ucht a gcuid ama don mholtóireacht.
Buíochas chomh maith leis na hurraí ar fad a lean lena dtacaíocht don
Ghradam. Táimid fíor-bhuíoch dóibh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive