Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ag trí leibhéal éagsúla an t-earrach seo

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preaseisiúint Le foilsiú láithreach
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ag trí leibhéal éagsúla an t-earrach seo
Cuirfear tús leis an gcéad chúrsa eile de chuid an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil i nGaelchultúr, ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag tús mhí Feabhra agus beidh sé ar fáil ag trí leibhéal: Leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1) agus Leibhéal 5 (meánleibhéal 2) de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí.
Is sainchúrsa é an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil atá dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí agus a thugann deis dóibh sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta – Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge – a bhaint amach ag an am céanna. Tá an cúrsa oiriúnach do na fostaithe sin a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar mian leo a bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil.
Cuirfear tús leis an gcúrsa ag Leibhéal 3 Dé Máirt, 4 Feabhra, leis an gcúrsa ag Leibhéal 4 an lá dár gcionn, agus leis an gcúrsa ag Leibhéal 5 Déardaoin, 6 Feabhra. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang trí huaire an chloig (le linn uaireanta oibre) i gceannáras Ghaelchultúir, lá sa tseachtain ar feadh deich seachtaine. Le cois na seisiún sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna a bheidh déanta acu agus ag ullmhú do na cinn a bheidh fós le teacht.
Tá pleananna ceachta cuimsitheacha agus acmhainní teagaisc den scoth curtha le chéile ag Gaelchultúr don chúrsa seo. Bíonn an bhéim sna ranganna ar labhairt na Gaeilge seachas ar an léamh nó ar an teanga scríofa agus úsáideann na múinteoirí cur chuige teagaisc nua- aimseartha, foghlaimeoirlárnach ina gcuirtear béim láidir ar obair bheirte agus ar obair ghrúpa. Cabhraíonn an cúrsa seo leis na rannpháirtithe seirbhís níos fearr a chur ar fáil trí Ghaeilge do chustaiméirí, rud a chuidíonn leis na comhlachtaí ina bhfuil siad ag obair a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.
Tá rogha leathan cúrsaí ag Gaelchultúr istoíche agus ag an deireadh seachtaine freisin atá oiriúnach dóibhsean nach féidir leo freastal ar ranganna i rith an lae.
Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil nó faoi aon seirbhísí eile de chuid Ghaelchultúir, nó chun cóipeanna crua a fháil de bhróisiúr an chúrsa, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht ag (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Is féidir an bróisiúr a íoslódáil ó www.gaelchultur.com chomh maith.
Tá Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir, Róisín Ní Mhaolchallann, ar fáil le hagallaimh a dhéanamh leis na meáin. Sonraí teagmhála: (01) 484 5224; roisin@gaelchultur.com

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive