Taispeántas ealaíne as an ghnách i gCultúrlann Mc Adam – Ó Fiaich

ealaíona, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

DSC_7325 DSC_7338DSC_7303 DSC_7263DSC_7484DSC_7538DSC_7398DSC_7412 DSC_7435 DSC_7453         Idir Dhá Aigne         Is iomaí uair agus sinn idir dhá aigne, nó fiú idir dhá chultúr. Cé gur mar sin atá cúrsaí is de bhunadh Loch Lao, nó Béal Feirste, nó fiú Belfast iad na daoine seo go léir a tháinig le chéile chun an taispeántas seo a chur i gceann a chéile. Aigne an Iarthair. Aigne an Oirthear. Cultúr dá cheantair nach bhfuil, i bhfírinne, mórán níos faide na scread asail dá chéile. D’fhás an chomh-thaispeántas seo ó thionscadal eile de chuid Forbairt Feirste, dar teideal Oidhreacht Ard na bhFeá. Mar chuid de sin rinne Forbairt Feirste coimisiúnú ar dhá phíosa ealaín, ceann ó Michael Doherty, ar de bhunadh na bhFál é agus ceann ó John Stewart, ar de bhunadh, Ascall an Teampeall Mhór é. Bronnadh na pictiúir seo ar Choláiste Feirste agus ar Mhisean Oirthear Bhéal Feirste, áit a bhfuil siad ar taispeáint go buan sna seomraí fáiltithe. Súil an Dearcadóra, a tugadh ar an mhalartú seo a tharla i Mí Aibreán 2013. Thug an bronnadh seo deis do phobal Iarthar Bhéal Feirste agus do phobal Oirthear Bhéal Feirste teacht le chéile i sean teach an phobail Ard na bhFeá, in éineacht le hAirí rialtais Ealaíona agus Gaeltachta thuaidh agus theas, chun spléachadh a thabhairt ar cheantair éagsúla Bhéal Feirste trí súile beirt ealaíontóir de bhunadh na háite. Le bliain anuas tá obair déanta ag an dá ealaíontóir céanna, go neamhspleách ar a chéile agus iad ag caitheamh súil ar a gceantair féin agus ar cheantair a chéile. Ar bharr sin bhí siad beirt ag obair i gcomhpháirt le daltaí Choláiste Feirste agus daltaí ‘Ardscoil Cailíní Gort na Fuinseoige’ chun súile na ndaltaí a dhíriú ar an phobail agus an oidhreacht atá thart orthu. De thoradh na hoibre seo tá daichead a cheathair píosa ealaíne againn anseo a thugann saibhreas oirthear agus iarthar na Cathrach chun solais agus a tugann cuireadh dúinn-ne go léir seasamh sa spás cruthaitheach seo Idir Dhá Aigne chun súil a chaitheamh as a nua ar radhairc dár gCathair comónta, fríd súile na n-ealaíontóirí. Jake MacSiacais, Stiúrthóir Forbairt Feirste www.fobairtfeirste.com     Na hEalaíontóirí Michael Doherty Is ailtire agus ealaíontóir Feirsteach é Michael Doherty a oibríonn i réimse meáin; peann luaidhe, conté, uiscedhath agus aicrileach. Tá an líníocht agus an tagar-mharcáil mar eilimintí tábhachtacha mar aon le lonnú réad agus idirghaol réada ar phár. Taiscéalann sé, ach go háirithe, an teannas a bhíonn ann idir réada agus idir réada agus imeall an pháir. Pléann sé go príomha le hidirghabháil daonna sa tírdhreach uirbeach agus tuaithe. Ghintear chuid dá shaothar ón rílúcháir a bhaineann le marcanna a dhéanamh agus leis an domhan tríthoiseacha á áistriú go pár. Déanann saothair eile tagairt do bharrshamhlacha cultúrtha agus traidisiúin agus a gcomhthéacs sóisialta. Teagascann se ranganna sceitseála agus ceardlainn agus reáchtálann sé turais, chomh maith leis sin taispeánann sé a chuid saothair i dtaispeántais ghrúpa i mBéal Feirste agus Tír Chonaill. Roghnaíodh a chuid saothair ar na mallaibh do ‘Taispeánta Ciall 2011’ a bhain le hEispéireas Ghaeltachta agus do Taispeántas Bhliantúil Acadamh Ríoga Uladh 2012. Ghlac sé páirt, anuraidh, i dTionscadal chónaithe, Ealaíontóirí Inis Leacáin. Bhí sé fosta ina ghné-ealaíontóir i dTaispeántas Gluaiste ‘Leabhair Nótaí agus Instí’ a bhain le leabhair-sceitseála ailtirí. Faoi láthair tá saothair s’aige ina ‘phortráíd 10 noiméad’ mar chuid sa scannán ‘Drawing from Life’ a bheas a fhoilsiú mar leabhar i 2014. www.michaeldohertyart.com     John Stewart Bhí dúil san ealaín ag John Stewart óna laethanta ar Bhunscoil Gort na bhFeá. Thainig bláth ar thallann John agus é ar Ardscoil Gasúirí Gort na Fuinseoige. Arna fhágáil na scoile dó chuaigh John ag obair mar ealaíontóir gloine daite, é ag dearadh, ag déanamh comharthaíocht agus ag greanadóireacht gloine. Sa bhliain 2000, agus é in a stiúideo baile, thiontaigh sé I dtreo an mhínealaíne agus thosaigh ag cur píosa ar díol I gailearaithe agus tithe ceaint ar fud na tíre.Tharla a chéad taispeántas i 2008 I leabharlann áitiúil s’aige, ina raibh 30 saothair ar oidhreacht tionsclaíoch Oirthear Bhéal Feirste. Thaispeán sé a chuid saothair ina dhiadh sin sa ‘Sqaure Space Gallery’ agus bhí sé páirteach I gcomhthaispeántas sa ‘Higgin Gallery’ a bhí dírithe ar comóradh Céad an Titanic. Chuaigh 60 saothair leis ar díol ag ceant arlíne ag ‘Gormley’s Fine Art’. Os rud gur éirigh go geal leis cur sé taispeántais le chéíle do tithe ceant ‘Gormley’ agus ‘Ross’ agus I Halla Coise Cladaigh. Bhí breis agus 250 saothair aige sa trí áit agus tharraing siad aird idirnáisiúnta. B’é an ealaíontóir Feirsteach William Connor an príomhinspioráid a bhí aige. Oibríonn John go príomha in ola agus aicrileach. Sa stiúideo déanann sé taighde ar oidhreacht Bhéal Feirste. Agus é ina chónaí faoi scáth na gcrann tógála Feirsteacha cáiliúla, atá in aice lámha lena stiúideo, déanann sé iarracht na huilleannacha difriúla de dheilbhíní seo spéirlíne Bhéal Feirste a breacadh ar phár Roinn Ealaíne Coláiste Feirste Tá Roinn Ealaíne Choláiste Feirste ag dul ó neart go neart ó thosaigh an scoil sa bhliain 1991. Tá dul chun cinn nach beag déanta ó bhí an roinn lonnaithe sa mharbhlann sa tseanscoil leis an cheannródaí ealaíne, Nóirín Ní Chléirigh. Baineann an Roinn Ealaíne gráid ar dóigh amach, bliain i ndiaidh na bliana agus tá líon na daltaí a théann ar aghaidh chuig an tríú léibheal ar ardú I rith ama. Bíonn deis ag na healaíontóirí óga seo scoth na comhairle a fháil ó na múinteoirí s’acu – Róisín Nic Giolla Bhríde, an ceannaire roinne agus a chomhghleacaí Cárágh Ní Cholmáin. Chan amháin sin, ach tagann ealaíontóirí áitiúla isteach chun tacaíocht, moltaí agus cluas a thabhairt do na daltaí fosta le linn agus i ndiaidh am scoile. Déantar ceiliúradh ar shaothar na ndaltaí gach uile bhliain sa Cultúrlann ar Bhóthar na bhFál. Is iontach an deis í seo do dhaltaí, do thuismitheoirí, d’ealaíontóirí agus don phobal le dul agus scoth an tsaothair a fheiceáil. Ar a bharr sin, tá saothar ealaíne na ndaltaí le feiceáil ar fud na scoile áit a dtugann siad beocht do na dorchlaí agus na spásanna poiblí agus áit a dtig tairbhe agus sult a bhaint astu. Is dócha go mbaineann rath na roinne leis an oiread tacaíochta a bhíonn ar fáil, tacaíocht ranga agus airgid ina measc. Aithnítear go bhfuil gá ann chun scileanna ealaíne na ndaltaí a fhorbairt agus a fheabhsú. Mar sin de, cuireann Scoileanna Sínte airgead ar fáil chun ealaíontóirí áitiúla a mhealladh chun na scoile le comhairle chuí a chur ar ár nealaíontóirí óga. Sa taispeántas seo cuireann deich dalta saothair romhainn. http://www.colaistefeirste.com/ Ardscoil Cailíní Gort na Fuinseoige Tá Ardscoil Cailíní Gort na Fuinseoige, a bunaíodh i 1952, suite in oirthear Bhéal Feirste in aice le George Best City of Belfast Airport. Bhog an scoil isteach i bhfoirgneamh nuadeartha in 2009. Cuireann an scoil oideachas ar fáíl do 720 dalta de réimse ábaltachtaí. Baineann roinn ealaíona na scoile grádanna os coinn an mheán amach ag GCSE agus Ard Leibheál. Tá réimse de chlubanna iarscoile ar fáíl, Club Ealaíona do daltaí soiseár agus clubanna Sciathphriontáíl agus Maintíneachta do daltaí sinsear san áireamh. Ó 2005 ar aghaidh d’obair an dá múinteoir ealaíne, an Ceann Roinn Valerie Bean McKeag agus Christine Bean Simpson as lámha a chéíle chun suim na ndalataí san ábhar a mhúscailt agus tá méadú ar líon na ndaltaí a roghnaíonn an Ealaín ag GCSE agus Ard Leibheál ag ardú de réir a chéile. Ó Mí Mhean an Fhómhair 2013 bhí an scoil ábalta GCSE úr Ceardaíochta Comhaimseartha a chur ar fáil. Tá méadú bhliantúil fosta ar líon na ndaltaí a théann ar aghaidh chun ealaín a roghnú ag an triú leibheál ag ollscoileanna agus Coláiste Ard agus Breis Oideachais anseo I mBéal Feirste agus thar lear. Tá spás taispeántais dá chuid féin ag an scoil do shaothar na ndaltaí agus saothar ealaíontóirí seachtracha agus tá Coiste ealaíne ón 6ú Bhliain a roghnaíonn obair ó ealaíontóirí, ceardaithe agus dearthóirí áitiúla agus Tuaisceart Éireannacha, chuige seo rinne an Belfast Print Workshop taispeántas sa scoil. Sa taispeántas seo cuireann deich dalta a gcuid saothar romhainn. http://www.ashfieldgirls.org/

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive