Tá gobharnóirí Gaelscolaíochta Feirsteacha ag cur na hearnála chun cinn

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tá gobharnóirí Gaelscolaíochta Feirsteacha ag cur na hearnála chun cinn

 

20-11-14

 

Tá fís cheannródaíoch comhoibrithe ag an phobal Gaelscolaíochta dá ghluaiseacht Gaelscoileanna trí thraenáil oiriúnach a chur ar fail do ghobharnóirí scoile.

 

Tháinig a gcoincheap ‘Comhar Gobharnóirí’ mar thoradh ar an phlé neamhfhoirmiúil ag an tús i measc gníomhaithe rannpháirteacha sa phobal Gaelscolaíochta a bhí ag tacú le fada le riachtanais thacaíochta uathúla Gaelscoileanna, ina bhfuair siad pacáiste tacaíochta maoinithe gobharnóirí ón Roinn Oideachais.

 

Mar aithint ar na gnéithe agus ar na dúshláin uathúla atá ag Gaelscoileanna agus ar an chúlra stairiúil den earnáil oideachais is mó fáis, cheap an Roinn Oideachais Brendan Mullan, saineolaí i ngobharnóireacht chorparáideach, chun clár píolótach tacaíochta do ghobharnóirí do na 11 Gaelscoil i mórcheantar Bhéal Feirste a cur i bhfeidhm.

 

I gcomhar le tacaíocht éascaithe ón áisíneacht forbartha Gaeilge Fheirsteach, Forbairt Feirste, tá ceardlanna traenála Mullan ag díriú ar cheisteanna amhail bunluachanna agus fís an Ghaeloideachais a aithint; comhfhoghlaim agus roinnt eolais; acmhainn an phobail a fhorbairt; feidhmíocht scoile a fheabhsú trí dhea-ghobharnóireacht mhéadaithe.

 

Agus é ag labhairt i ndiaidh an dara ceardlann, dúirt Seán Mistéil, cathaoirleach na meánscoile Gaeilge ar Bhóthar na bhFál, Coláiste Feirste:

 

‘Mar an t-aon iarbhunscoil Ghaeilge neamhspleách sa Tuaisceart, tá sé tábhachtach go n-oibríonn muid go dlúth le ceannairí bunscoile chun cinntiú go bhfuil muid ag baint sochair as scileanna agus eispéarais a chéile. Trí athbhreithniú piaraí agus ghairmiúil a dhéanamh, tig linn nuálaíocht a roinnt, comhluachanna a fhorbairt agus dea-chleachtas a chur i bhfeidhm. Tá an-ghá leis an sórt tacaíochta earnála seo agus is réasúnaíocht láidir é cheana féin do níos mó comhoibrithe agus do mheantóireacht piaraí agus ghairmiúil níos láidre.

 

Léan Seán ar aghaidh ag rá; ‘tá struchtúir ceannaireachta agus gobharnóireachta fite fuaite de dhíth le riar ar riachtanais áirithe na hearnála Gaelscolaíochta. Trí dhlúthpháirtíocht agus comhthoil earnálach tig linn tabhairt faoi riachtanais agus ceanglais an tumoideachais i gcomhthéacs an Gaeloideachais. Ansin, beidh muid ábalta barr ár gcumais a bhaint amach.’

 

Dúirt Alden Henderson, atá ina chathaoirleach ar Bhord na nGobharnóirí ar son na bunscoile, Scoil an Droichead ar Bhóthar Ormeau, agus a d’fhreastail ar na ceardlanna chomh maith;

 

‘Tá dea-ghobharnóireacht ag croílár gach scothscoil agus tá an clár seo mar chuid thábhachtach den turas leanúnach chun feabhais. Is aithint é fosta ar thábhacht féinmheasúnaithe dhéin chun réimsí feabhais a aithint agus chun tacú le scoileanna na hathruithe a mbeidh torthaí maithe astu dár ndaltaí go léir a chur i bhfeidhm.

 

‘Mhéadaigh an clárúchán i nGaelscoileanna amhail Scoil an Droichid faoi dhó le 7 bliain anuas agus táthar ag súil go méadóidh siad ar aghaidh ar an ráta seo sna 7 bliain atá le teacht. Tá sé tábhachtach go n-athdhíríonn muid ar dhea-ghobharnóireacht a neadú anois chun tacú le fás gach ceann de na 29 Gaelscoil agus san earnáil Gaelscolaíochta ina hiomláine.’

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive