Preas ráiteas an Fhorais

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preas
r
áiteas
17 Eanáir 2014
D’fhógair Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Liam Ó Maolmh
i
chíl
,
ré úr inniu i
bhforbairt na Gaeilge agus é ag fógairt ainmneacha na
cheanneagraíocht atá
roghnaithe le feidhmiú
i sé
m
h
ór
-
réims
e
oibre
.
De réir chinneadh an lae inniu
déanfaidh gach ceann de na sé cheanneagraíocht sainchúram ar leith de
cheann
amháin de sé
réimse leathana oibre
.
Beidh na ceanneagraíochtaí ag plé leis na
réimsí sin ar fud an oileáin
.
(i)
Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge
(ii)
Ardú
Feasachta, Cosaint Teanga agus Ionadaíocht (thar ceann na teanga le húdaráis
stáit)
(iii)
Oideachas in earnáil an Bhéarla agus d’aosaigh
,
agus deiseanna úsáide
do dhaltaí scoile,
(iv)
Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú
Gréasán
(v)
Forbairt Pobail agus
Eacnamaíochta (vi)
Forbairt Deiseanna Úsáidte
Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga
.
Is iad Gaelscoileanna, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Oireachtas na Gaeilge, Glór
na nGael, agus Cumann na bhFiann na ceanneagraíochtaí a bheidh ag feidhmiú
leis na mór
-
réimsí oibre faoina gcúram a chur chun cinn
ar
fud an oileáin.
Is toradh é an cinneadh seo ar phróiseas ar cuireadh tús leis in 2008
,
le
comhordú agus atheagrú a dhéanamh ar na 19
n-
eagraíocht G
h
aeilge a bhí Foras
na Gaeilge a mhaoini
ú
ar bhonn bliantúil le tacú le forbairt na Gaeilge fud fad na
hÉireann.
Tiocfaidh ceannasaithe na
cheanneagraíocht nua-roghnaithe i gceann a chéile
anois i bhFóram Comhpháirtíochta i gcuideachta le Foras na Gaeilge le
comhaontú a dhéanamh ar phleananna oibre don earnáil, agus ar bhealaí le
bheith ag obair i bpáirt le chéile. Chomh maith
leis sin,
bunófar
Fóram Forbartha
Teanga le guth a thabhairt do phobal na Gaeilge i bpleananna a bheidh á
mbeartú agus le deis a thabhairt d’ionadaithe ó phobal na Gaeilge aiseolas a
thabhairt.
Leis an chinneadh seo, t
á Foras na Gaeilge ag cur tús le ré úr i bhforbairt na
Gaeilge ag tráth atá cinniúnach agus an-dúshlánach i stair fhorbairt na
teanga
.
Agus é ag fógairt chinneadh Fhoras na Gaeilge
inniu
, dúirt Cathaoirleach Fhoras
na Gaeilge,
Liam Ó Maolmhichíl
, go raibh súil aige go bhféadfadh earnáil na
Gaeilge aghaidh a thabhairt anois go dearfach ar na dúshláin mhóra a
roimpi,
agus ar na deiseanna iontacha atá ag eascairt
ó
d
h
ea-thoil phobal na tíre thuaidh
agus theas
i leith na teanga
, agus sin a dhéanamh ar bhealach dearfach
dúthrachtach i spiorad na comhpháirtíochta.
Ag caint dó thar ceann Fhoras na Gaeilge, arsa Cathaoirleach Phainéal
Roghnaithe Fhoras na Gaeilge,
Dónal Ó hAiniféin
:
Is
minic
a chantar an nath ‘ní neart go cur le chéile’ – agus tá Foras na
Gaeilge agus na ceanneagraíochtaí le beart a dhéanamh de réir na
mbriathra sin, le go mbeidh a oiread agus is féidir d’acmhainní na Gaeilge
á ndíriú ar fhorbairt na Gaeilge
sa phobal
”.

Beidh buiséad
suntasach
ar fáil ó Fhoras na Gaeilge ag na ceanneagraíochtaí ar
bhonn bliantúil le tabhairt faoi
na b
pleananna oibre i gcomhar le chéile.
Ghabh Foras na Gaeilge buíochas leis na 19
n-
eagraíocht uilig san earnáil as a
dtiomantas don Ghaeilge le linn tréimhse a raibh idir easaontú agus éiginnte ag
baint léi. Ghabh
siad
buíochas leis na heagraíochtaí a ghlac páirt sa phróiseas
roghnaithe
fosta as a
ndúthracht agus iad á n-ullmhú féin dó.
Chuir
Foras na Gaeilge
in iúl
go mbeadh an Foras féin agus na
cheanneagraíocht nua-roghnaithe ag iarraidh bheith ag obair i gcomhar leis na
heagraíochtaí nár roghnaíodh
anois
le
na chinntiú
nach gcaillfear an saineolas
luachmhar n
á
an taithí at
á
cruinnnithe sna heagraíochtaí sin thar na blianta.
“Aithníonn Foras na Gaeilge gur tréimhse chorrach a bheidh sna 6 mhí atá
romhainn d’eagraíochtaí a dtiocfaidh deireadh lena maoiniú ó Fhoras na
Gaeilge de bharr an chinnidh seo”, arsa Príomhfheidhmeannach Fhoras na
Gaeilge, Ferdie Mac an Fh
a
il
igh.
“Agus d
éanfar gach iarracht a chinntiú
nach mbeidh pobal na Gaeilge thíos leis na hathruithe ollmhóra seo
,
agus
go leanfar den obair thábhachtach atá idir lámha ag na heagraíochtaí nár
roghnaíodh
.
De réir mar atá socraithe leanfar de bheith ag maoiniú na n-eagraíochtaí uilig go
dtí an 30 Meitheamh 2014, agus tiocfaidh na socruithe úra i bhfeidhm ina dhiaidh
sin.
Eolas breise
Ag eascairt
ón gc
inneadh
ag
CATT ar
an
10 Iúil maidir le hathstruchtúrú ar an
earnáil bhunmhaoinithe lorg Foras na Gaeilge ‘Léirithe Suime’ trí thairiscint
phoiblí ó ghrúpaí ar mhaith leo feidhmiú mar Cheanneagraíocht sna réimsí a
leanas;
1.
Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge
2.
Oideachas in earnáil an Bhéarla agus d’aosaigh agus deiseanna úsáide
do dhaltaí scoile
3.
Forbairt Pobail agus
Eacnamaíochta
4.
Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán
5.
Ardú Feasachta, Cosaint Teanga agus Ionadaíocht
6.
Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga
Ag éirí
ón gc
éim ‘Léirithe Suime’,
thug
Foras na Gaeilge
cuireadh
do
trí
eagraíocht
déag
aighneachtaí a dhéanamh faoin
g
céad chéim eile sa phróiseas.
Cuireadh cuireadh chun agallaimh ar 11 eagraíocht i mí Eanáir.
Ag eascairt ó chinneadh CATT in Iúil 2013, bunófar dhá fhóram:
Fóram Comhpháirtíochta
a bheidh comhdhéanta de cheannasaithe
na sé
cheanneagraíocht agus Foras na Gaeilge le comhoibriú agus
comhphleanáil a dhéanamh leis an obair ar fad a chomhtháthú. Beidh an
grúpa seo ag aontú plean straitéiseach don earnáil agus pleananna a
chéile agus ag cinntiú go mbeidh na ceanneagraíochtaí ag obair go dlúth
as lámha a chéile leis an chuid is fearr a dhéanamh don teanga.
Fóram Forbartha Teanga don oileán a bheidh comhdhéanta de ghrúpaí
agus eagrais phobail atá maoinithe ag Foras na Gaeilge. Tabharfaidh an
grúpa seo ais
eolas
don Fhóram Comhpháirtíochta ar fheidhmiú na
dtionscadal ar an talamh agus déanfaidh siad moltaí maidir leis an
bhealach chun tosaigh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive