Plean Mór CG do thodhchaí na Ceathrún Gaeltachta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Plean Mór CG do thodhchaí na Ceathrún Gaeltachta

Léirigh an tAire Cultúir, Carál Ní Chuilín, an tAire Oideachais, John O’Dowd, agus an tAire Comhshaoil, Mark H Durkan, a dtacaíocht do Chairt na Ceathrún Gaeltachta (CG) ag cruinniú speisialta mullaigh CG. Bhí páistí scoile, CTRanna, ionadaithe ón phobal agus lucht acadúil i láthair ag an chruinniú mullaigh agus cuirfear i gcrích Plean Mór gníomhaíochta CG do na deich mbliana atá romhainn.

Is í an tAire Ní Chuilín a bhí mar óstach ar an imeacht agus ar sise: Tá beagnach deich mbliana ann ó eisíodh Tuarascáil Dutton ar an Cheathrú Gaeltachta. Caithfear athbhreithniú a dhéanamh anois ar an tuarascáil sin, smaoineamh ar an dul chun cinn atá déanta againn agus cinneadh a dhéanamh maidir leis an bhealach is fearr chun cinnTá an Ghaeilge in úsáid ag cuid mhór daoine sa bhaile, ar scoil agus san áit oibre, ní hamháin ag grúpaí áirithe i gceantair ar leith. Tríd an cheantar Gaeltachta a chur chun cinn, cuirfear go mór leis na deiseanna eacnamaíocha a bhaineann leis an teanga, deiseanna atá á gcur ar fáil cheana féin trí na cnuasaigh de ghníomhaíochtaí cultúrtha agus d’fhiontraíochtaí atá ag fás i gcónaí. Tá an chuid seo d’Iarthar Bhéal Feirste ar na ceantair is díothaí sa tuaisceart ar fad. As siocair go bhfuil na Ranna difriúla tagtha le chéile, is féidir linn aghaidh a thabhairt ar na riachtanais éagsúla a bhaineann leis an díothacht shóisialta agus ar na fáthanna éagsúla atá léi. Tig linn an comhionannas a chur chun cinn agus dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta agus leis an bhochtanas trína bheith ag obair le chéile.”

Dúirt an tAire Comhshaoil, Mark H Durkan: Baineann féidearthachtaí móra leis an Cheathrú Gaeltachta ó thaobh an turasóireacht chultúrtha agus oidhreachta a mhéadú. Ní réiteach úr, saorga atá ar intinn againn nó tá fás tagtha go nádúrtha ar an cheantar seo. Tá forás tagtha air mar gheall ar dhaoine a bheith tagtha le chéile a bhfuil an Ghaeilge mar nasc eatarthu. Caithfimid a chinntiú, mar sin de, go leanfaimid ar aghaidh de bheith ag cur fuinnimh agus muiníne sa phobal agus sa cheantar seo.

Thug Alex Attwood dúshlán Ghníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann teacht ar dhóigheanna nuálacha le cur leis na deiseanna forbartha a bhaineann leis an oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha sa Cheathrú Gaeltachta, agus cuirfidh mise leis an obair atá déanta aige. Trí athnuachan dhírithe den chineál seo, is féidir linn é a dhéanamh níos éasca do dhaoine fanacht ina gceantar áitiúil agus a bheith ag obair ann. Is é an toradh a bhíonn air sin go mbíonn muintir na háite in ann cur le fás agus le hinbhuanaitheacht a gceantair féin. Téann sé chun sochair do gach duine.”

Labhair an tAire Oideachais, John O’Dowd, le páistí áitiúla scoile ag an imeacht: Tá spéis mhór sa Ghaeloideachas agus tá ag méadú ar an spéis sin i gcónaí; tá líon na bpáistí atá ag fáil oideachais trí Ghaeilge ag dul i méid. Tá an t-oideachas ar bhunchlocha na Ceathrún Gaeltachta agus tá Gaelscoil an Lonnáin, Gaelscoil na bhFál, Bunscoil an tSléibhe Dhuibh agus Coláiste Feirste lonnaithe ann. Tá cion ard daoine óga ag teacht amach as Coláiste Feirste agus ag dul ar aghaidh go dtí an tArdoideachas agus an Breisoideachas. Tá sé iontach tábhachtach, mar sin de, leanúint ar aghaidh de bheith ag cuardach dóigheanna le deiseanna a fhorbairt agus a mhéadú i ngach réimse agus de bheith ag cur deiseanna nua ar fáil san áit oibre, go háirithe sna tionscail speisialtóireachta agus theicniúla.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive