Céad Chruinniú den Fhóram Comhpháirtíochta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preasráiteas ó Fhoras na Gaeilge.

20 Márta 2014

Céad Chruinniú den Fhóram Comhpháirtíochta

Tháinig ceannasaithe Cheanneagraíochtaí na Gaeilge, i gcuideachta le feidhmeannaigh shinsearacha de chuid Fhoras na Gaeilge le chéile inné don chéad chruinniú den Fhóram Comhpháirtíochta.

Tá an Fóram Comhpháirtíochta bunaithe mar chuid de na socruithe a lean as cinneadh na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas i leith chuíchóiriú na n-eagraíochtaí bunmhaoinithe Gaeilge, a rinneadh i mí Iúil 2013. Mar chuid den chinneadh sin roghnaíodh 6 cheanneagraíocht trí phróseas roghnaithe in áit na 19 n-eagraíocht atá á maoiniu faoi láthair, le freagracht a ghlacadh as dul chun cinn i 6 mhór-réimse oibre a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge.

Tá an Fóram Comhpháirtíochta comhdhéanta de cheannasaithe na 6 cheanneagraíochtaí sin agus feidhmeannaigh shinsearacha de chuid Fhoras na Gaeilge. Cé go mbeidh gach ceann de na 6 cheanneagraíocht ag leanúint de bheith ag feidhmiú ar bhonn neamhspleách, agus iad freagrach go hiomlán as a mór-réimse, mar chuid den socrú úr beidh na ceannasaithe ag teacht le chéile i bhfóram go tráthrialta le bheith ag pleanáil a gcuid oibre i gcuideachta a chéile, agus súil acu dá bharr sin, go gcuirfear go mór leis an chomhpháirtíocht idir na heagraíochtaí, agus go mbeidh siad ag tacú le chéile le hobair a chéile.

Beidh cruinnithe eile den Fhóram Comhpháirtíochta le heagrú sna seachtainí beaga atá romhainn le deis a thabhairt do cheannasaithe na gceanneagraíochtaí plé a dhéanamh ar phleananna a chéile agus ar na réimsí comhoibrithe eatarthu. Le linn na gcruinnithe sin beidh fáil acu ar chomhairle ó shaineolaithe sa phleanáil teanga agus sa phleanáil straitéiseach lena chinntiú go mbeidh pleananna na mór-réimsí don am atá le teacht ag teacht le prionsabail an dea-chleachtais.

Ag caint dó i ndiaidh an chruinnithe dúirt Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, gur chéim thábhachtach a bhí sa chéad chruinniú seo sa phróiseas le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin shuntasacha a bhaineann le forbairt na Gaeilge sna blianta beaga amach romhainn. Dúirt sé go raibh muinín aige go mbeadh earnáil na Gaeilge ag tabhairt aghaidhe anois go dearfach ar na dúshláin mhóra atá roimpi, agus ar na deiseanna iontacha atá ag eascairt as dea-thoil an phobail thuaidh agus theas i leith na Gaeilge, agus go mbeadh na ceanneagraíochtaí á dhéanamh sin ar bhealach dearfach dúthrachtach i spiorad na comhpháirtíochta.
Eolas breise
Ag eascairt as an chinneadh ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas ar 10 Iúil maidir le hathstruchtúrú ar an earnáil bhunmhaoinithe lorg Foras na Gaeilge ‘Léirithe Suime’ trí thairiscint phoiblí, ó ghrúpaí ar mhaith leo feidhmiú mar Cheanneagraíocht sna réimsí a leanas;

1. Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge
2. Oideachas in earnáil an Bhéarla, agus d’aosaigh agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile
3. Forbairt Phobail agus Eacnamaíochta
4. Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán
5. Ardú Feasachta, Cosaint Teanga agus Ionadaíocht
6. Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga

Is iad Gaelscoileanna, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Oireachtas na Gaeilge, Glór na nGael, agus Cumann na bhFiann na ceanneagraíochtaí a bheidh ag feidhmiú leis na mór-réimsí oibre faoina gcúram a chur chun cinn ar fud an oileáin.

Ag an gcruinniú céanna d’aontaigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas dhá fhóram a bhunú:

• Fóram Comhpháirtíochta a bheidh comhdhéanta de cheannasaithe na sé cheanneagraíocht agus Foras na Gaeilge le comhoibriú agus comhphleanáil a dhéanamh leis an obair ar fad a chomhtháthú. Beidh an grúpa seo ag aontú plean straitéiseach don earnáil agus pleananna a chéile agus ag cinntiú go mbeidh na ceanneagraíochtaí ag obair go dlúth as lámha a chéile leis an chuid is fearr a dhéanamh don teanga.

• Fóram Forbartha Teanga don oileán a bheidh comhdhéanta de ghrúpaí agus eagrais phobail atá maoinithe ag Foras na Gaeilge. Tabharfaidh an grúpa seo aischothú don Fhóram Comhpháirtíochta ar fheidhmiú na dtionscadal ar an talamh agus déanfaidh siad moltaí maidir leis an bhealach chun tosaigh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive