Bealach úr Machaire Gathlán á oscailt inniu

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

19 Bealtaine 2014

 

An tAire Mac Fhionnlaoich chun an bealach úr ag Machaire Gathlán, Gaoth Dobhair a fhoscailt go hoifigiúil

Beidh an bealach úr ag Machaire Gathlán, Gaoth Dobhair á fhoscailt go hoifigiúil inniu ag an Aire Stáit ón Roinn Ealaίon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, TD.

Is iad Club Chumann Lúthchleas Gael Ghaoth Dobhair agus an Roinn Iompair, Turasόireachta agus Spόirt a chómhaoinigh an scéim seo faoin Scéim Rannpháirtίochta Pobail a bunaíodh le déanaí, agus is í seo an scéim is mό i nDún na nGall a maoiníodh faoin scéim in 2013.

D’fhostaigh Club CLG Ghaoth Dobhair Pádraig Ó Gallchόir ό Moneybeg Planning & Engineering Ltd chun cead pleanála a lorg don tionscadal seo in 2011, agus fuarthas cead pleánála in 2012.

Chosain an tionscadal seo €210,000 (dhá chéad is a deich míle euro). Chuir an Roinn €168,000 (céad seasca is a hocht mίle euro) ar fáil, agus chuir club CLG Ghaoth Dobhair an fuílleach de €42,000 (ceathracha is a dό mίle euro) ar fáil. Is í an fhoireann Deartha Bóithre i gComhairle Chontae Dhún na nGall a leag an suίomh amach, agus is í an fhoireann Seirbhίsí Bóithre áitiúla sa Chomhairle Chontae a rinne maoirseacht ar an tionscadal mar aon leis an obair thógála.

Tá an bealach úr a tόgadh 400m ar fad. Mar pháirt den obair bhί orthu cáblaί Eircom agus an príomhlίonra uisce a leagadh sίos go húr, cáblaí Bhord Soláthair an Leictreachais a bhí os cionn an talaimh a chur faoin talamh, agus fosta bonn agus leibhéil a bhunú faoi choinne bóthar úr agus draenála. Tá an suίomh go hiomlán lonnaithe taobh istigh de Limistéar atá faoi Chaomhnú Speisialta, agus aontaίodh an obair uilig roimh ré leis tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra chun an cur isteach ar an ghnáthóg sa Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta a laghdú a oiread agus ab fhéidir.

Ba iad Conraitheoirί McCafferty a rinne forleagan an bhóthair úir faoi mhaoirseacht Chomhairle Chontae Dhún na nGall.

Ag labhairt dó roimh an oscailt oifigiúil, dúirt John McLaughlin, Stiúrthóir na Rannóige Bόithre agus Iompair i gComhairle Chontae Dhún na nGall, gur “eiseamláir den scoth” a bhí sa tionscadal “den chomhpháirtίocht idir an Chomhairle Chontae, an pobal áitiúil agus an Roinn”.

Lena chois sin, dúirt sé “gurb é seo ceann de na tionscadail is mό atá maoinithe faoin Scéim Rannpháirtίochta Pobail i nDún na nGall agus ba mhaith liom buίochas a ghabháil leis an phobal áitiúil uilig agus go háirithe le Club Chumann Lúthchleas Gael Ghaoth Dobhair as an cheannaireacht mhór atá léirithe acu sa tionscadal seo agus trí infheistίocht mhόr a dhéanamh i bpíosa rίthábhachtach den bhonneagar a rachaidh chun tairbhe don phobal uilig sna blianta fada amach rόmhainn”.

 

DEIREADH

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive