An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta ar bhreis is 50 fostaí de chuid na hearnála poiblí

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preaseisiúint

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta ar bhreis is 50 fostaí de chuid na hearnála poiblí

 

 

Ag ócáid a bhí ar siúl Déardaoin, 8 Bealtaine 2014, in ionad Ghaelchultúir (www.gaelchultur.com) i lár chathair Bhaile Átha Cliath, bhronn an Coimisinéir Teanga nuacheaptha, Rónán Ó Domhnaill, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) ar bhreis is 50 fostaí de chuid na hearnála poiblí a bhain amach an cháilíocht sin le déanaí. Ag labhairt dó le linn na hócáide, bhí an méid seo le rá ag an gCoimisinéir: “Ní fiú domsa ná d’aon duine eile a bheith ag caint ar chearta teanga mura bhfuil an t-infreastruchtúr teanga ann chun feidhm a thabhairt do na cearta sin, agus tá an t-infreastruchtúr sin á chur ar fáil anois ag Gaelchultúr. “Is ceannródaithe iad Gaelchultúr i dteagasc agus i bhfoghlaim na Gaeilge agus tá rian a ngairmiúlachta le sonrú ar an gcúrsa seo, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil.” Is sainchúrsa é an TGG atá dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí agus a thugann deis dóibh sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht atá aitheanta ag QQI a bhaint amach ag an am céanna. Tá an cúrsa oiriúnach do na fostaithe sin a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar mian leo a bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil. Cuirfear tús leis an gcéad chúrsa eile de chuid an TGG i mí Mheán Fómhair agus beidh sé ar fáil ag na leibhéil seo a leanas ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí: Leibhéal 3 (bonnleibhéal 2), Leibhéal 4 (meánleibhéal 1), Leibhéal 5 (meánleibhéal 2), agus Leibhéal 6 (ardleibhéal 1). Beidh an cúrsa ar siúl in ionad Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 ach is féidir leis an gcomhlacht é a thairiscint áit ar bith sa tír (ag brath ar éileamh), agus go hiomlán ar líne chomh maith. Tá pleananna ceachta cuimsitheacha agus acmhainní teagaisc den scoth curtha le chéile ag Gaelchultúr don TGG. Bíonn an bhéim sna ranganna ar labhairt na Gaeilge seachas ar an léamh nó ar an teanga scríofa agus úsáideann na múinteoirí cur chuige teagaisc nua-aimseartha, foghlaimeoirlárnach ina gcuirtear béim láidir ar obair bheirte agus ar obair ghrúpa. Cabhraíonn an cúrsa seo leis na rannpháirtithe seirbhís níos fearr a chur ar fáil trí Ghaeilge do chustaiméirí, rud a chuidíonn leis na comhlachtaí ina bhfuil siad ag obair a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive