An Séala Eorpach Teanga 2013 agus Foghlaimeoir Teanga na Bliana

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Chun Lá Eorpach na dTeangacha a cheiliúradh bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar sheacht dtogra Eireannacha mar gheall ar shlite nuálacha i múineadh agus i bhfoghlaim teangacha. Ba é an tOllamh David Crystal a bhronn an gradam orthu.

 

Dúirt an Dr Céline Healy, Cathaoirleach an Ghiúiré Náisiúnta Éireannach, go léiríonn na tograí buaiteacha an tábhacht atá le tionscnaimh foghlama teanga nuálacha ag tráthanna a gcuireann cúrsaí eacnamaíochta dúshláin romhainn. Ina theannta sin dúirt an Dr Healy “D’fhéadfadh na tionscnaimh foghlama teanga seo a bhfuil gradam buaite acu a bheith ina bhfoinse insprioráide agus spreagtha do dhaoine eile atá i mbun teangacha a mhúineadh agus a fhoghlaim”.

 

Sa phríomhaitheasc a thug an tOllamh David Crystal chuir sé béim ar na tairbhí a ghabhann le hilteangachas. Áirítear orthu seo cumais chognaíocha agus scileanna sóisialta níos fearr ag an leibhéal pearsanta chomh maith leis an iliomad tairbhí polaitiúla agus eacnamaíocha ag leibhéal na sochaí. De bhreis air seo dúirt sé “Tá gá le gradaim ar nós an Séala Eorpach Teanga ach de bhreis air sin tá orainn ár ndícheall a dhéanamh chun deireadh a chur le finscéalta ach an scéal mar atá sé i ndáiríre a chur i bhfeidhm ar dhaoine. Ní mór dúinn bunú ‘Teach na dTeangacha’ a chur chun cinn i ngach tír i gcónaí, áit ina ndéantar teanga, teangacha, múineadh agus foghlam teanga a cheiliúradh le mórtas”.

 

Is iad seo a leanas na seacht dtogra ar éirigh leo:

  • An Clár Rochtana do Dhídeanaithe, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath, an tSeirbhís do Leanaí Dealaithe www.separatedchildrenservice.ie

 

Foghlaimeoirí Teanga na Bliana 2013

 

Tugadh onóir do chúigear Foghlaimeoirí Teanga na Bliana ag an ócáid seo chomh maith. Le gradam Foghlaimeoir Teanga na Bliana tugtar aitheantas d’fhoghlaimeoirí teanga aonair sárchumasacha. Bronntar an gradam seo go háirithe as ucht an spreagtha agus na diongbháilteachta a léiríonn foghlaimeoirí sárchumasacha ar éirigh leo dul i ngleic leis na dúshláin a ghabhann le foghlaim teanga agus a bhfuil feabhas as cuimse tagtha ar a scileanna teangacha dá bharr.

 

Is iad seo a leanas Foghlaimeoirí Teanga na Bliana 2013:

 

  • Abdul Jabbar Khan, Refugee Access Programme

Tháinig Abdul isteach sa chlár i mí Mheán Fómhair 2012. Bhí sé díreach tagtha ón Phacastáin ina aonar agus bhí sé faoi bhun 18 ag an am. Ní raibh aon oideachas faighte aige ina thír féin agus dá bhrí sin ní raibh puinn litearthachta aige ina theanga dhúchais, an Phaistis. Rinne sé sáriarracht gach lá sna ranganna Béarla go léir. Ina theannta sin chuir sé a scileanna teanga chun cinn in ábhair eile ar nós Mata agus i modúil Scileanna Beatha cosúil le hEalaín, Cócaireacht agus na ceardlanna ECO-UNESCO. Tá i bhfad níos mó muinín ag Abdul mar thoradh ar an eispéireas seo agus é ag caint leis na daltaí eile sa scoil, go háirithe nuair a bhíonn sé ag tabhairt cuir i láthair ó bhéal. Déanann sé níos mó foghlama as a stuaim féin agus tháinig feabhas ar a chumas obair leis go neamhspleách.

 

  • Artjom Kohhantsuk, Iarbhunscoil Mhaigh Nuad

Tháinig Artjom go hÉirinn sa samhradh 2009 ón Eastóin agus chláraigh sé mar dhalta sa chéad bhliain in Iarbhunscoil Mhaigh Nuad. D’fhoghlaim sé an Ghearmáinis trí mheán an Bhéarla mar theanga iasachta agus bhain sé A amach in Ardleibhéal Gearmáinise sa Teastas Sóisearach. Mar thoradh ar thogra e-twinning leis an Eastóin thug Artjom faoin Eastóinis a fhoghlaim mar fhoghlaimeoir neamhspleách; is as an chuid den Eastóin ina labhraítear an Rúisis é ó bhunús. Ina theannta sin freastalaíonn sé ar ranganna Rúisise mar tá sé i gceist aige an Rúisis a ghlacadh mar ábhar san Ardteist. Ambasadóir iontach is ea Artjom ar a thír dhúchais, an Eastóin. Tá malartú cultúrtha daltaí á eagrú aige (le fíorbheagán cúnaimh) idir daltaí i Maigh Nuad agus daltaí i dTaillinn. Beidh sé seo ag tarlú in Earrach 2014.

 

  • Brajan Mazurkiewicz, Meánscoil na mBráithre Críostaí, Ros Comáin

Bíonn Brajan ag foghlaim teangacha mar chaitheamh aimsire. Tá fíorshuim agus díogais aige i dtaobh gach gné de theangacha agus an comhthéacs cultúrtha a imríonn tionchar orthu. Tá Brajan ag déanamh staidéir ar an Spáinnis, an Béarla agus an Ghaeilge ar scoil ach tá sé ag gabháil do theangacha eile lasmuigh den scoil chomh maith (an Ghearmáinis, an Phortaingéilis, an Fhraincis, an Rúisis, an tSeapáinis, an Danmhairgis agus an Ollainnis san áireamh). Is breá leis feabhas a chur ar a chuid scileanna teanga agus cumarsáide trí thaisteal, suíomhanna gréasáin agus scannáin nó nuachtáin i dteangacha iasachta. Ní miste leis obair bhreise a dhéanamh chun cabhrú le daltaí eile ó thíortha thar lear socrú isteach sa scoil. Is de bharr a dhícheallachta agus a dhíograise a spreagadh na daltaí eile sa scoil chun iarracht níos fearr a dhéanamh.

 

  • Christopher McMahon, Pobalscoil Chaisleáin Chnucha

Tá suim ag Christopher sa Ghaeilge, sa Spáinnis, sa bhFraincis (a mhúineann sé dó féin) agus sa Laidin (á mhúineadh dó féin chomh maith). Ina theannta sin tá sé ag foghlaim na hIodáilise agus na Sean-Ghréigise faoi láthair. Baineann sé úsáid as na teangacha seo sa rang agus déanann sé scrúduithe iontu ar scoil. Glacann sé páirt i ndíospóireachtaí iontu agus déanann sé stair iontu. Glacann sé páirt i gcomórtais teanga nuair a bhíonn deis aige agus léann sé ficsin i roinnt teangacha éagsúla, agus é sa bhaile. Roghnaíodh é mar an t-iarrthóir Éireannach le haghaidh “Ruta Quetzal 2013”. Chum sé aiste don gcomórtas seo faoi naisc idir Éirinn agus Meiriceá Laidineach agus fuair sé cuireadh teacht i gcomhair agallaimh chuig Ambasáid na Spáinne. Cuireann Christopher suim láidir i stair agus i gcultúr agus ba mhaith leis teangacha agus na nithe a gcuireann sé suim iontu a úsáid i gcáil gharimiúil lá éigin amach anseo.

 

  • Elif Sude Alagoz, Bunscoil Naomh Bhríd, Baile Átha Cliath 4.

Tháinig Elif go hÉirinn i mí Lúnasa 2011 ón Tuirc. Thosaigh sí i rang 4 i mí Mheán Fómhair 2011, gan aon staidéar a bheith déanta aici ar an mBéarla riamh roimhe. Tá dul chun cinn déanta aici faoin am seo ón leibhéal bunúsach seo chuig rannpháirtiú i gcuraclam rang 5 ag ardleibhéal. Tá sí ag foghlaim na Fraincise ar scoil chomh maith. Bíonn sí ag cur ceisteanna riamh is choíche mura éiríonn léi rud a thuiscint agus ní bhíonn eagla uirthi botúin a dhéanamh. Is aoibhinn léi an scríbhneoireacht chruthaitheach agus is minic a scíobhann sí mar chaitheamh aimsire sa bhaile. Baineann sí leas as a cuid Béarla féin chun feabhas a chur ar Bhéarla a daoine muintire (a deirfiúr óg agus a tuistí). Tá Elif ag faire amach le haghaidh deiseanna teanga an t-am ar fad, ar scoil, ina saol pearsanta agus mórthimpeall uirthi.

 

Dúirt Catherine O’Carroll, Cathaoirleach an Choiste Stiúrtha in Éirinn, agus í ag déanamh comhghairdeas leis na daltaí ar bronnadh an Séala Teanga Eorpach orthu, go bhfuil caighdeán leagtha síos acu ar chóir do dhaoine eile glacadh leis mar threoir mar is le díograis agus le dílseacht a thugadar faoina gcuid oibre agus le cur chuige nuálach cruthaitheach.

 

 

Mórócáid i bhféilire na dteangacha is ea an Séala Eorpach Teanga ó 1998. Cuirtear ar siúl í ag an am céanna i mbreis agus 20 cinn de thíortha na hEorpa. Tugann an Gradam aitheantas do bhealaí cruthaitheacha agus nuálacha ina gcuirtear feabhas ar chaighdeán teagaisc agus foghlama teanga. Roghnaíodh buaiteoirí na bliana seo de réir sármhaitheasa, nuálaíochta, cruthaitheachta agus de réir a gcumais a bheith ina samhail ag daoine eile. Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le Foireann na dTeangacha, Léargas, Cúirt Mhic Liam, Clós Líosain, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 887 1263 nó languages@leargas.ie.

 

Is é Léargas an Ghníomhaireacht Náisiúnta in Éirinn a bhainistíonn cláir mhalartaithe agus cláir chomhair náisiúnta agus idirnáisiúnta san oideachas, obair óige agus phobail agus in oideachas agus oiliúint ghairmiúil. Is eagraíocht neamhbhrabúis í Léargas a oibríonn faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna. Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www.leargas.ie nó cuir glaoch ar Fionnuala Broughan ag 01 887 1220 nó fbroughan@leargas.ie

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive