Ábhar Bhailiúchán na Scol ó Chontae na Gaillimhe ar www.duchas.ie

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Ábhar Bhailiúchán na Scol ó Chontae na Gaillimhe
ar
www.duchas.ie
anois
Is féidir béaloideas agus stair áitiúil lámhscríofa ó Chontae na Gaillimhe a léamh ar
www.duchas.ie
anois.
Á
bhar a thaifead
daltaí
scoile idir
1937
agus 19
3
9
is ea
Bailiúchán na Scol, cuid
thábhachtach
de
Chnuasach Bhéaloideas Éireann.
Tá b
reis is 500,000 leathanach d’ábhar
i gceist,
a thaifead tuairim is
50,000
dalta
scoile i níos mó ná 5,000 scoil
sna
26
chontae
.
Tá ábhar
as
na contae
tha
sin
á chur ar fáil ar thaisclann nu
a de bhéaloideas na hÉireann, dú
ch
as.ie, le
bliain anuas agus is í
aidhm
an tionscadail
go mbeidh
sciar
mór
de
B
h
ailiúchán na Scol ar fáil ar líne faoi
dheireadh 2016. Tá ábhar ó Bhaile Átha Cliath,
ó
M
h
aigh Eo,
ó
D
h
ún na nGall agus
ó
P
h
ort Láir
ge ar fáil
ar an suíomh cheana.
Is toradh é
dúchas.ie
ar chomhpháirtíocht a cuireadh ar bun an chéad lá in 2012
idir Cnuasac
h Bhéaloideas Éireann i UCD, Fiontar
i
DCU agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta.
Cuirfidh Éireannaigh agus lucht an diaspóra araon suim sa suíomh seo. Is áis iontach é d
ú
chas.ie ar
mhaithe le taighdeoirí
a chuireann
suim sa stair áitiúil, s
a
t
seandálaíocht, i gcúrsaí ginealais, sa
teangeolaíocht agus i réimsí taighde eile. Is féidir an bailiúchán a chuardach faoi láthair de réir áiteanna
agus de réir daoine; seolfar cuardach de réir topaicí amach anseo.
I ndeireadh Mhe
á
n F
ó
mhair 1935, l
abhair S
é
amus Ó Duilearga, Sti
ú
rth
ó
ir Oinigh
Choimisi
ú
i
n
B
h
éaloideasa Éireann,
ag cruinni
ú
chraobhacha na Gaillimhe de
C
h
umann Múinteoirí Éireann
. Rinne s
é
cur s
í
os ar Sc
é
im na Scol agus ar an t
á
bhacht ar leith a bhain
le hábhar béaloidis a bhailiú i gCont
ae na
Gaillimhe
,
mar a
thuairiscigh
The Connaught Tribune
(19.10.1935): ‘Galway was one of the most
important parts of the country where folklore was concerned. Because of the fact that it contain
ed a
large Gaeltacht
it was a rese
r
voir of oral literature’.
G
hlac breis agus 300 scoil p
á
irt sa sc
é
im i gcontae na Gaillimhe agus
tiomsaíodh
84 imleabhar m
ó
r
d’ábhar béaloidis
.
T
á
tuairim is 42% den
á
bhar seo i nGaeilge.
Dúirt an t
Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh, TD
, ‘
Is céim amháin eile í seo
den tionscadal
nuálach seo a chuirfidh ábhar nua maidir le saol traidisiúnta na Gaillimhe
Gaeltacht na Gaillimhe san
áireamh
sna blianta a chuaigh thart
ar fáil don phobal i
g
coitinne.
Cuirfidh an t
-
ábhar úr seo ar chumas
an taighdeora agus an ghnáthd
huine araon an difríocht a fheiceáil idir an saol sa chontae os cionn 80
bliain ó shin agus saol an lae inniu.
d
ú
chas.ie
á fhorbairt ag
Fiontar
,
aonad teagaisc agus taighde trí mheán na Gaeilge in Ollsc
oil Chathair
Bhaile Átha Cliath
, agus
ag Cnuasach
Bhéaloideas Éireann
i UCD,
ceann de na cnuasaigh béaloidis is mó
ar domhan
. Tá
an tionscadal
cha
s.ie
á c
h
ómhaoiniú ag UCD agus a
g an Roinn Ealaíon, Oidhreacha agus
Gaeltachta le tacaíocht ón gCrannchur
Náisiúnta
.
Tá ról
comhairleach
ag Taisclann
Dhigiteach na hÉireann (DRI)
in obair
chas.ie maidir le caighdeáin
agus idir
-
inoibritheacht i gcartlannú digiteach.
Nóta: Beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sa tionscadal seo ó mhí Eanáir 2015 ar aghaidh. Tuilleadh
eolais ar fáil
ag
duchas.ie/ga/info/crowd
ó
eolas@duchas.ie
.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive