5 bomaite ar son na Gaeilge – inniu!!

gaeilge, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

AN ROINN COMHSHAOIL
DÉAN TEAGMHÁIL LEO: Dé hAoine, 2 Bealtaine 2014

 

roghnófar Roinn ó thuaidh amach anseo
Ag an gcruinniú i Halla na Saoirse i mí Eanáir moladh gur chóir seirbhís as Gaeilge a lorg ó chomhlachtaí / ranna stáit
éagsúla go rialta leis an líon éileamh ar sheirbhísí Gaeilge a mhéadú. Tá sé i gceist againn mar sin, comhlacht / roinn stáit
a roghnú uair sa mhí agus daoine a mhealladh le seirbhís Ghaeilge a lorg ón gcomhlacht / roinn stáit sin. Roghnaíodh an
Roinn Comhshaoil ó dheas mar an chéad roinn stáit le díriú orthu. Tá eolas breise thíos chun cabhrú leat más mian leat
a bheith páirteach san obair seo. Mar eolas, roghnófar seirbhísí ó thuaidh go luath chomh maith.
Ceisteanna samplacha gur féidir a chur ar an Roinn Comhshaoil Dé hAoine, 2 Bealtaine 2014
Toghcháin
• Conas a dhéanaim cinnte de go bhfuil m’ainm ar chlár na dtoghthóirí do na toghcháin áitiúla agus Eorpacha?
• Tá m’áit chónaithe tar éis athrú le déanaí. Conas gur féidir liom a chinntiú go mbeidh mé cláraithe le vóta a
chaitheamh sa toghcheantar nua ina bhfuil cónaí orm?
• Cén dáta a bheidh an toghchán Eorpach nó / agus na toghcháin áitiúla ar siúl?
Leabharlanna
• Cá bhfuil an leabharlann phoiblí is giorra dom?
• An féidir leabhar a fháil ar iasacht ar líne?
• An féidir liom seiceáil ar líne an bhfuil leabhar faoi leith ar fáil i mo leabharlann áitiúil?
Dar ndóigh, d’fhéadfaí ceisteanna a chur orthu maidir le cúrsaí dramhaíola, uisce, comhshaoil, mótarchánach, srl. más
fearr leat.
Sonraí Teagmhála:
Láthair Fón
Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1 +353 (0)1 888 2000
Bóthair an Bhaile Nua, Loch Garman +353 (0)53 911 7500
Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 1890 20 20 21
Ceanncheathrú Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9 +353 (0)1 806 4200
Sráid Taoiling, Tobar an Choire, Co. Shligigh +353 (0)71 918 6700
Aiseolas:
Tá sé fíorthábhachtach go gcoinníonn muid taifead ar an leibheál seirbhíse Gaeilge a fhaigheann gach duine a lorgaíonn
seirbhís Dé hAoine. Bheimis fíor-bhuíoch díot, mar sin, dá bhféadfá an suirbhé gairid ag an nasc seo a líonadh le do thoil
(ní ghlacfaidh sé ach 2 nóiméad): https://www.surveymonkey.com/s/V3PSCPKpostaerpostaer

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive