Foras na Gaeilge

Maidir le Foras na Gaeilge

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann.

Faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta bunaíodh An Foras Teanga, Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn. Faoi choimirce an chomhlachta sin, déanfaidh Foras na Gaeilge na freagrachtaí go léir i dtaca leis an nGaeilge a chur i gcrích. I measc na bhfreagrachtaí sin tá labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí agus sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann i leith Thuaisceart Éireann, sa chás go mbíonn an t-éileamh cuí ann agus i gcomhthéacs Chuid III de Chairt Chomhairle na hEorpa um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

Aistríodh foireann Bhord na Gaeilge, an Ghúim (Foilsitheoirí) agus an Choiste Téarmaíochta (Forbairt Téarmaíochta) agus a ngníomhaíochtaí ar fad go dtí an comhlacht nua.

Tá ról ag Foras na Gaeilge i dtaca le comhairle a chur ar lucht rialtais, thuaidh agus theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus deonacha i ngach gnó a bhaineann leis an nGaeilge. Ina theannta sin, cuireann siad tionscadail tacaíochta ar bun agus tugann siad cúnamh deontais do chomhlachtaí agus do ghrúpaí ar fud oileán na hÉireann.

Feidhmeanna Fhoras na Gaeilge:

 • an Ghaeilge a chur chun cinn;
 • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus sa scríbhneoireacht sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
 • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus dheonach;
 • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá;
 • taighde, feachtais tionscnaimh, agus caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin, a ghabháil de láimh;
 • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
 • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

Ná déan dearmad gur ar do shonsa atá Foras na Gaeilge ag saothrú agus, mar sin, má bhraitheann tú gur féidir linn cabhrú leat ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn.

Is é do ghnó ár gcúram.

About Foras na Gaeilge

Foras na Gaeilge, the body responsible for the promotion of the Irish language throughout the whole island of Ireland, was founded on the second day of December 1999.

In the Good Friday Agreement, it was stated that a North/South Implementation body be set up to promote both the Irish language and the Ulster Scots language. Under the auspices of this body, Foras na Gaeilge will carry out all the designated responsibilities regarding the Irish language. This entails facilitating and encouraging the speaking and writing of Irish in the public and private arena in the Republic of Ireland, and in Northern Ireland where there is appropriate demand, in the context of part three of the European Charter for Regional and Minority Languages.

The staff of Bord na Gaeilge, An Gúm (Publishers), and An Coiste Téarmaíochta (Terminology Committee) and their activities have all been transferred to the new body.

Foras na Gaeilge has a role in advising administrations, North and South, as well as public bodies and other groups in the private and voluntary sectors in all matters relating to the Irish language. They will also be undertaking supportive projects and grant-aiding bodies and groups throughout the island of Ireland.

The functions of Foras na Gaeilge:

 • promotion of the Irish language
 • facilitating and encouraging its use in speech and writing in public and private life in the South and, in the context of Part III of the European Charter for Regional or Minority Languages, in Northern Ireland where there is appropriate demand;
 • advising both administrations, public bodies and other groups in the private and voluntary sectors;
 • undertaking supportive projects, and grant-aiding bodies and groups as  considered necessary;
 • undertaking research, promotional campaigns, and public and media relations;
 • developing terminology and dictionaries;
 • supporting Irish-medium education and the teaching of Irish.

Remember, Foras na Gaeilge is here for you so if at any time you feel we may be of assistance, please do not hesitate to contact us.

Our door is open to everyone.

Become a BroadcasterJoin the Mailing listDownload the info PackEist Beo | Listen to Irish Raidio StationEmployment & opportunities
Jul / 4 / 19

Folúntas Poist – Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

Raidió Fáilte Folúntas Poist Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail Is staisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Tá an stáisiún lonnaithe i mBéal Feirste, i bhfoirgneamh úr saintógtha ina bhfuil oifigí, stiúideonna raidió & taifeadta, seomra cruinnithe, spás imeachtaí agus caifélann – An Lon Dubh. Is é príomhchuspóir an phoist seo a bheith ag déanamh forbairt ar […]

Jun / 11 / 19

Cúrsa 19 Meitheamh 2-6pm

Cúrsa Traenála Raidió Fáilte Beidh Raidió Fáilte ag reáchtáil cúrsa nua ionduchtaithe le haghaidh daoine ar spéis leo craoladh sa stáisiún. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe an bealach le clár a ullmhú, a léiriú, a láithriú agus a chur in eagar. Beidh seisiún foirmiúil traenála amháin ann ina mbeidh na rannpháirtithe ag amharc ar an taobh teoiriciúil […]

no images were found


Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive