An Polasaí Cosanta agus an Gnáthamh Cosanta

An Polasaí Cosanta agus an Gnáthamh Cosanta
Tá leas agus folláine na ndaoine uile a oibríonn linn agus na daoine a úsáideann ár gcuid seirbhísí an-tábhachtach. Aithnímid an dualgas cúraim atá orainn maidir le páistí, daoine óga agus daoine fásta leochaileacha a chumhdach, a chosaint agus a chur chun cinn. Táimid tiomanta do a chinntiú go bhfuil ár gcleachtais chumhdaigh ag teacht lenár bhfreagrachtaí reachtúla agus rialála agus leis an chleachtas is fearr.
Glacfaidh Raidió Fáilte gach céim is réasúnta lena chinntiú go mbíonn páistí, daoine óga agus daoine fásta leochaileacha cosanta agus slán ó chontúirt agus saor ó mhí-úsáid agus ó dhúshaothrú sa chás ina bhfuil ár bhfoireann agus ár n-oibrithe deonacha féin bainteach le tionscadal nó imeacht nó eile a sheachadadh.
Tá sé mar aidhm againn a chinntiú go mbíonn an ceart ag gach páiste ar chosaint ó mhí-úsáid agus ó dhúshaothrú, beag beann ar aois, cultúr, eitneacht, gnéas, reiligiún nó creideamh, teanga, míchumas agus gnéaschlaonadh, agus go ndéantar a gcearta a chosaint, is é sin le rá go ngníomhaítear de réir a dtola agus go gcaitear leo le dínit agus le meas. Ní ghlacaimid ar chor ar bith le mí-úsáid, is cuma cén áit a dtarlaíonn sé agus cé a dhéanann é.
Is é seo a leanas sainmhíniú ar mhí-úsáid:
Duine drochíde fhisiciúil, shíceolaíoch, mhothúchánach, airgeadúil nó ghnéasach a thabhairt do pháiste, do dhuine óg nó do dhuine fásta leochaileach, nó duine faillí den chineál sin a dhéanamh i dtaca le páiste, le duine óg nó le duine fásta. Féadfaidh sé gur gníomh aonair nó gníomhartha éagsúla thar am atá i gceist leis an mhí-úsáid. Féadfaidh sé gur cineál amháin mí-úsáide atá ann nó cineálacha éagsúla. Mura ndéantar an gníomh ceart i leith na mí-úsáide, féadfaidh sé gur cineál ’mí-úsáide é sin fosta.
Tá cineálacha éagsúla mí-úsáide ann:
• Mí-úsáid fhisiciúil – duine a ghortú nó pian a imirt ar dhuine d’aon turas
• Mí-úsáid ghnéasach – brú a chur ar dhuine nó é/í a bhagairt chun go nglacfaidh sé/sí páirt i ngníomhaíochtaí gnéasacha, nó iachall a chur air/uirthi amharc ar ghníomhaíocht ghnéasach nó éisteacht léi, nó duine a spreagadh le í/é féin a iompar ar dhóigheanna atá mífhóirsteanach go gnéasach.
• Mealltóireacht agus dúshaothrú gnéasach – dúshaothrú, comhéigin nó bagairt a dhéanamh ar pháiste, ar dhuine óg nó ar dhuine fásta leochaileach, nó é/í a ionramháil nó a chur faoi smacht trí mhí-úsáid cumhachta chun go ndéanfaidh sé/sí gníomhaíocht ghnéasach nó eile (amhail sclábhaíocht, coir nó obair i gcás páiste) chun rud éigin atá de dhíth air/uirthi nó rud éigin ba mhian leis/léi a fháil, agus/nó an méid sin a dhéanamh ar mhaithe le tríú páirtí, bunaithe ar mhíchothromaíocht chumhachta. Féadfaidh sé gur réada inláimhsithe atá i gceist, amhail bia, áit le stopadh, drugaí, alcól, toitíní nó airgead, nó ‘luach saothair’ neamhláimhsithe, amhail cion a bhrath, cosaint nó braistint chómhuintearais.
• Mí-úsáid mhothúchánach – páistí a fhágáil leis an mhothúchán nach bhfuil grá ann dóibh nó go bhfuil siad gan mhaith, nó beag is fiú a dhéanamh díobh
• Faillí – gan cúram ceart a thabhairt do pháiste nó do dhuine óg.
Táimid tiomanta do chuimsiú, do thrédhearcacht agus d’oscailteacht, agus fáiltímid roimh aiseolas ó gach duine a bhíonn ag obair linn nó dúinn agus uathu siúd a bhíonn ag baint úsáide as ár gcuid seirbhísí chun gur féidir linn ár seirbhísí/gníomhaíochtaí a fheabhsú go leanúnach.
Déanfaimid ár ndícheall iad siúd a oibríonn linn agus iad siúd a bhaineann úsáid as ár gcuid seirbhísí a chumhdach trína bheith ag cloí lenár bpolasaí cumhdaigh agus trína chinntiú go dtacaítear leis an pholasaí trí ghnáthaimh dhaingne, iad seo a leanas ina measc:
1. Baill foirne, oibrithe deonacha agus iad siúd a bhíonn ag obair linn a earcú agus a roghnú
2. Bainistiú éifeachtach baill foirne agus oibrithe deonacha a chur chun cinn trí mhaoirsiú, tacaíocht agus oiliúint;
3. Gnáthaimh shoiléire a chur i bhfeidhm maidir le feasacht a ardú ar mhí-úsáid agus freagairt uirthi / ábhair imní a chur in iúl do na gníomhaireachtaí cuí reachtúla
4. A chinntiú go ndéantar de réir na ngnáthamh ginearálta i dtaca le sábháilteacht agus bainistiú riosca
5. Lán-rannpháirtíocht a chur chun cinn agus gnáthaimh shoiléire a bheith ann le déileáil le hábhair imní agus le gearáin
6. Eolas pearsanta, rúndacht agus comhroinnt eolais a bhainistiú
7. Cód iompair a chur i bhfeidhm do gach duine atá páirteach san eagraíocht.
Cuirfimid ar fáil bunoiliúint feasachta, maidir leis an fhreagairt nuair a nochtar mí-úsáid nó nuair atáthar in amhras go bhfuil a leithéid ag dul ar aghaidh; gnáthaimh thaifeadta agus thuairiscithe, agus cad é atá i gceist le rúndacht i gcomhthéacs cumhdaigh ionas gur féidir an gníomh cuí a dhéanamh i gcás mí-úsáide agus i gcás imní a bheith ann go bhfuil mí-úsáid ag dul ar aghaidh.
Tá sé riachtanach go dtuigeann gach duine a oibríonn dúinn nó linn a róil agus a bhfreagrachtaí maidir le cumhdach. Tá sé mar fhreagracht ar gach ball foirne agus ar gach duine a bhíonn ag obair linn an polasaí seo a léamh agus a thuiscint. Sa chás nach ndéanfar de réir an pholasaí agus an ghnáthaimh seo, rachfar i ngleic leis an cheist láithreach agus féadfaidh sé ar deireadh go mbeidh dífhostú ón eagraíocht nó foirceannadh conradh seirbhísí mar thoradh ar an scéal.
Freagairt i gCás Mí-Úsáide/Ceisteanna Imní a Thuairisciú
Moltar do bhaill foirne/oibrithe deonacha glacadh go dáiríre le himní faoi mhí-úsáid; déileáil le heolas faoi mhí-úsáid líomhnaithe nó amhrasta go tuisceanach; gan gealltanas a dhéanamh riamh go gcoinneoidh siad eolas faoi rún; a thuiscint nach é an ról atá acu an cás a fhiosrú, agus a bheith ar an eolas faoin dóigh de himní faoi mhí-úsáid líomhnaithe nó amhrasta a chur in iúl don Oifigeach Ainmnithe má tá siad in amhras faoi aon ghné den scéal.
Ní mór gach ábhar imní, nochtadh agus líomhain a chur in iúl láithreach don Oifigeach Ainmnithe. Is gá do gach ball foirne a bhíonn ag plé le ceist chumhdaigh ar bith déileáil leis go fíor-rúnda (faoi réir na riachtanas a bhaineann leis an scéal a chur in iúl d’fhorais reachtúla eile agus lena bheith i dteagmháil leo). Tabharfar tacaíocht do dhuine ar bith a ardóidh nó a nochtfaidh a leithéid de chás.
Is é seo a leanas ról an Oifigigh Ainmnithe:
• Eolas agus comhairle a thabhairt faoi dhaoine fásta leochaileacha a chumhdach san eagraíocht agus faoi aon oiliúint a bheidh de dhíth
• A chinntiú go ndéantar de réir pholasaí agus ghnáthamh cumhdaigh na heagraíochta
• Gníomhú láithreach lena chinntiú nach bhfuil aon bhaol láithreach ann don duine agus go bhfuil cúnamh dochtúra nó cúnamh ó na póilíní iarrtha, más gá
• Smaoineamh cé acu ceist chumhdaigh an t-ábhar imní nó nach ea. Féadfaidh sé go mbeidh ‘seiceáil’ le déanamh ar eolas atá curtha ar fáil, ach ní mór a bheith cúramach agus gan dul i mbun fiosrúcháin
• A bheith i dteagmháil leis an PSNI agus le gníomhaireachtaí eile, de réir mar is cuí, faoi chásanna amhrasta nó iarbhír mí-úsáide agus ceisteanna/ábhair imní intuairiscithe a chur ar aghaidh chuig Bord Cumhdaigh Thuaisceart Éireann
• A chinntiú go gcoinnítear taifead cáis ar leith maidir le himní faoi mhí-úsáid agus faoin ghníomh déanta ag an eagraíocht, faoi theagmháil le gníomhaireachtaí eile agus faoin toradh, agus go stóráiltear an taifead go slán
• Na daoine cuí san eagraíocht, an Bord go háirithe, a choinneáil ar an eolas faoi aon ghníomh atá déanta agus faoi aon ghníomh eile a bheidh le déanamh.
Monatóireacht
Déanfar athbhreithniú ar an pholasaí go tréimhsiúil.
An Gnáthamh
Gearán a Dhéanamh
Nuair a gheofar gearán, pléifear leis chomh luath agus is féidir. I bhformhór na gcásanna, déanfaimid iarracht cinneadh a dhéanamh taobh istigh de 10 lá den lá a gheobhaimid an gearán. Munar féidir sin a dhéanamh, cuirfimid é sin in iúl duit agus tabharfar le fios duit cén uair a bheimid in ann cinneadh a dhéanamh.
Mura bhfuil an té atá ag déanamh gearáin sásta leis an toradh, beidh deis aige/aici achomharc a lorg ón Bhord faoin chinneadh agus ceapfaidh an Bord painéal fóirsteanach. Is é cinneadh an phainéil an cinneadh deiridh.
Má tá gearán ann maidir le teagmhas tromchúiseach, mar shampla sa chás ina bhfuil mí-úsáid nó dúshaothrú amhrasta ann, beidh tús áite ag an ghnáthamh tuairiscithe thar an an ghnáthamh casaoide.
Líomhaintí Mí-Úsáide i leith Ball Foirne/Oibrí Deonach/Tríú Páirtí atá ag Obair ar ár son a Fhiosrú
Thiocfadh go gcuirfeadh líomhaintí in aghaidh ball foirne, oibrí dheonaigh nó duine a bhíonn ag obair linn isteach go mór ar an chuid eile den fhoireann. Mar gheall air sin, ba chóir go mbeadh tuiscint mhaith ag gach duine ar an dóigh a bpléifear le líomhaintí agus ba chóir go mbeifí ag súil go gcuirfear gnáthaimh fhoirmiúla smachtaithe agus gnáthaimh ábhartha eile na heagraíochta i bhfeidhm go comhleanúnach.
Déanfaimid iarracht a chinntiú, chomh fada agus is féidir, go láimhseálfar an cás go tuisceanach.
• Má bhíonn cúis imní, gearán nó imeachtaí coiriúla ann maidir le ball foirne, oibrí deonach nó tríú páirtí atá ag obair ar ár son, mar thoradh ar pháirtíocht dhíreach nó indíreach againn, pléifimid leis an chás mar ábhar fíorphráinneach.
• Nuair a bheidh an tOifigeach Ainmnithe curtha ar an eolas faoi na ceisteanna imní, gníomhóidh sé/sí go pras de réir an ghnáthaimh chomhaontaithe maidir le tuairisciú.
• Sa chéad dul síos, ba chóir don Oifigeach Ainmnithe na sonraí uile a bhaineann leis an teagmhas a chlárú agus dul i gcomhairle leis na gníomhaireachtaí cuí lena chinntiú nach ndéanfaidh aon ghníomh a dhéanfar ina dhiaidh sin dochar d’fhiosrúchán de chuid an PSNI ná d’fhiosrúchán reachtúil ar bith eile.
• Déarfaidh an tOifigeach Ainmnithe nó duine eile cuí leis an bhall foirne/oibrí deonach nó leis an pháirtí eile atá ag obair linn go bhfuil líomhain déanta ina leith agus tabharfaidh sé/sí deis dó/di freagairt don líomhain. Ní mór an fhreagairt sin a chlárú ina hiomláine i scríbhinn.
• Déanfaimid bearta cosanta, ina measc, mar shampla, an ball foirne/oibrí deonach a chur ar fionraí nó dualgais eile a chur air/uirthi, agus i gcás páirtithe eile atá ag obair linn, féadfaimid a gconradh seirbhíse a stopadh ar feadh seala. Tugtar ar aird gur beart réamhchúraim atá i gceist le fionraíocht den chineál seo agus gur gníomh neodrach atá ann le gur féidir dul ar aghaidh leis an fhiosrúchán agus an fostaí/oibrí deonach nó páirtí eile atá ag obair linn a chur ar shiúl sa dóigh nach féidir líomhaintí eile a dhéanamh ina leith. Sa chás ina mbeidh fionraíocht riachtanach, déileálfar leis chomh pras agus chomh tuisceanach agus is féidir.
• Beidh deis ag gach duine a bheidh páirteach sa chás, is é sin an gearánaí agus an duine a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith, a dtaobh féin den scéal a chur i láthair.
• I gcás gearáin ó pháiste, ó dhuine óg nó ó dhuine fásta leochaileach, d’fhéadfadh ionchur a bheith ag tuismitheoir, ag cúramóir nó ag tacadóir. Beidh deis ag fostaí comhghleacaí oibre nó oifigeach ceardchumainn creidiúnaithe a thabhairt leis/léi chuig aon chruinniú bheadh ann faoin chás.
• Ní mór taifead soiléir, cruinn a dhéanamh d’aon phlé agus d’aon eolas a chomhroinnfear ag gach céim den ghnáthamh casaoide. Ní mór gach eolas a bhaineann leis an ghearánaí a choinneáil faoi rún agus a stóráil in áit shlán.
Nuair is féidir, ní hé/hí an tOifigeach Ainmnithe a dhéanfaidh an fiosrúchán smachtaithe.
Beidh gach gníomh a dhéanfar de réir an pholasaí agus an ghnáthamh smachtaithe, agus glacfar san áireamh treoir ón PSNI nó ó ghníomhaireachtaí reachtúla eile ionas nach ndéanfar dochar d’aon fhiosrúchán a bheidh idir lámha.
Torthaí Ionchais an Fhiosrúcháin
Féadfaidh sé go dtabharfaidh fiosrúchán le fios go bhfuil nó nach bhfuil bunús le líomhain/leis na líomhaintí.
Tá ceithre thoradh fhéideartha ar fhiosrúchán agus tá siad leagtha amach thíos:
1. Bunús a bheith le líomhain maidir le dochar/leis an bhaol go ndéanfar dochar –aistreofar an duine le nach mbeidh sé/sí i mbun aon ghníomhaíocht rialaithe
Má fhaightear amach tríd an fhiosrúchán go bhfuil bunús leis an líomhain, go bhfuil dochar déanta nó go bhfuil an baol ann go ndéanfar dochar, aistreofar an duine le nach mbeidh sé/sí i mbun aon ghníomhaíocht rialaithe. I gcás fostaithe, cuirfear an cás ar aghaidh le go mbreithneofar tuilleadh é faoin ghnáthamh fhoirmiúil smachtaithe, agus féadfar deireadh a chur lena bhfostaíocht as mí-iompar tromchúiseach, má fhaightear amach gur tharla a leithéid. Maidir le hoibrithe deonacha a bhíonn ag obair linn, féadfar deireadh a chur leis an chaidreamh atá acu leis an eagraíocht.
Ag an phointe a shocraítear gurb amhlaidh a rinneadh dochar/go bhfuil an baol ann go ndéanfar dochar, agus a thionscnaítear an cinneadh duine a aistriú le nach mbeidh sé/sí i mbun gníomhaíocht rialaithe, tá dualgas reachtúil ann an cás a chur ar aghaidh chuig an ghníomhaireacht chuí ghrinnfhiosrúcháin.
Féadfaidh a leithéid tarlú ag céim ar bith den phróiseas smachtaithe; ní gá go dtarlódh sé ag deireadh an phróisis.
Má éiríonn an ball foirne/oibrí deonach as nó má théann sé/sí ar scor ag pointe ar bith le linn an phróiseas fiosrúcháin, ba chóir an fiosrúchán a chur i gcrích agus an cás a chur ar aghaidh chuig an ghníomhaireacht chuí reachtúil más é conclúid an fhiosrúcháin go ndearnadh dochar do dhuine fásta leochaileach nó má tá an baol ann go ndéanfar dochar do dhuine fásta leochaileach.
Má tá an duine cláraithe le foras rialála gairme, ní mór don eagraíocht an cás a chur ar aghaidh chuig an fhoras sin chomh maith.
2. Bunús a bheith le líomhain maidir le dochar/leis an bhaol go ndéanfar dochar –aistreofar an duine le nach mbeidh sé/sí i mbun aon ghníomhaíocht rialaithe
Sa chás seo, faightear amach trí fhiosrúchán go bhfuil bunús leis an líomhain, ach mar gheall ar chúinsí an cháis, is féidir an duine a chur ar ais ina p(h)ost/ról ach na smachtbhannaí cuí bheith curtha i bhfeidhm, oiliúint/athoiliúint bheith déanta agus tacaíocht agus socruithe maoirseachta bheith curtha i bhfeidhm. Féadfar machnamh ar ghníomh foirmiúil smachtaithe a chur i bhfeidhm fosta.
Cuirfear an foras gairme cuí ar an eolas. In ainneoin na conclúide go ndearnadh dochar/go bhfuil an baol ann go ndéanfar dochar, féadfaidh sé nach gá an cás a chur ar aghaidh chuig gníomhaireacht reachtúil as siocair go bhfuil cinneadh déanta an duine a chur ar ais ina p(h)ost/ról.
3. Gan bunús a bheith le líomhain maidir le dochar/leis an bhaol go ndéanfar dochar – cúiseanna imní leantacha a bheith ann
Is é conclúid an fhiosrúcháin nach bhfuil bunús leis an líomhain, nach bhfuil dochar déanta ag an duine do dhuine leochaileach agus nach bhfuil an baol ann go ndéanfaidh. Mar sin féin, féadfaidh sé go mbeidh cúiseanna imní go fóill ag an eagraíocht faoi iompar an bhall foirne/an oibrí dheonaigh.
Féadfaidh an eagraíocht a shocrú gur féidir an duine a chur ar ais i mbun oibre le tacaíocht bhreise, le maoirseacht agus le hoiliúint/athoiliúint. Féadfaidh sé gur gá an foras rialála gairme cuí a chur ar an eolas.
4. Gan bunús a bheith le líomhain maidir le dochar/leis an bhaol go ndéanfar dochar – gan cúiseanna imní leantacha ar bith bheith ann
Is é conclúid an fhiosrúcháin nach bhfuil bunús leis an líomhain, is é sin nach bhfuil dochar déanta ag an duine do dhuine leochaileach agus nach bhfuil an baol ann go ndéanfaidh.
Féadfar an ball foirne/oibrí deonach a chur ar ais i mbun oibre le tacaíocht, le hoiliúint agus le maoirseacht más gá.
I gcás ar bith inarb é an chonclúid nach bhfuil ceist chumhdaigh ann, agus/nó ina socraítear nach gá an cheist a chur ar aghaidh chuig údarás reachtúil, ní mór taifead a dhéanamh den chúis imní, na sonraí a choinneáil i gcomhad, lena n-áirítear aon ghníomh a rinneadh agus na fáthanna nár cuireadh an cás ar aghaidh, agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an chás.

Become a BroadcasterJoin the Mailing listDownload the info PackEist Beo | Listen to Irish Raidio StationEmployment & opportunities
Jul / 4 / 19

Folúntas Poist – Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

Raidió Fáilte Folúntas Poist Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail Is staisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Tá an stáisiún lonnaithe i mBéal Feirste, i bhfoirgneamh úr saintógtha ina bhfuil oifigí, stiúideonna raidió & taifeadta, seomra cruinnithe, spás imeachtaí agus caifélann – An Lon Dubh. Is é príomhchuspóir an phoist seo a bheith ag déanamh forbairt ar […]

Jun / 11 / 19

Cúrsa 19 Meitheamh 2-6pm

Cúrsa Traenála Raidió Fáilte Beidh Raidió Fáilte ag reáchtáil cúrsa nua ionduchtaithe le haghaidh daoine ar spéis leo craoladh sa stáisiún. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe an bealach le clár a ullmhú, a léiriú, a láithriú agus a chur in eagar. Beidh seisiún foirmiúil traenála amháin ann ina mbeidh na rannpháirtithe ag amharc ar an taobh teoiriciúil […]

no images were found


Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive